Informacja o wyniku postępowania PGS-ZOC/3/2015

dot. postępowania o udzielenie zamówienia na usługę drukowania katalogu w ramach wystawy Odyseja, Michał Szlaga/Tomasz Kopcewicz, znak:  PGS-ZOC/3/2015

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 09.08.2013 r., poz. 907 ze zm.), zw. dalej „ustawą”, Dyrektor Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie informuje o unieważnieniu postępowania.

I. W niniejszym postępowaniu wpłynęła oferta:

  1. ARGRAF sp. z o.o., ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa; cena 26 355,00

II. Stwierdzono, że oferta jest ważna i nie podlega odrzuceniu.

III. Postępowanie unieważniono.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 2) ustawy, Zamawiający unieważnia postępowanie, jeśli w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu. W niniejszym postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta, w związku z powyższym postępowanie unieważniono.

Galeria Zdjęć