Informacja o wyniku postępowania PGS-ZOC/5/2015

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na usługę drukowania katalogu w ramach wystawy Kiejstuta Bereźnickiego, znak:  PGS-ZOC/5/2015

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 09.08.2013 r., poz. 907 ze zm.), zw. dalej „ustawą”, Dyrektor Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie informuje o wyniku postępowania.

I. W niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

  1. Legra Sp. z o.o., ul. Apollina 20, 81-601 Gdynia; cena 10 500,00
  2. Wydawnictwo Bernardinum Sp. z o.o., ul. Bpa Dominika 11, 83-130 Pelplin; cena 10 946,25

II. Stwierdzono, że oferty są ważne i nie podlegają odrzuceniu.

III. Oferty sklasyfikowano następująco:

  1. (oferta nr 1) Legra Sp. z o.o., ul. Apollina 20, 81-601 Gdynia; cena 10 500,00
  2. (oferta nr 2) Wydawnictwo Bernardinum Sp. z o.o., ul. Bpa Dominika 11, 83-130 Pelplin; cena 10 946,25

IV. Dokonano wyboru oferty:

Legra Sp. z o.o., ul. Apollina 20, 81-601 Gdynia; Cena oferty 10.500,00 zł

Uzasadnienie:
Wyłoniono Wykonawcę, który złożył ofertę najkorzystniejszą cenowo.

Uprzejmie dziękuję za złożenie oferty i informuję, że zgodnie z treścią art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a) ustawy, podpisanie umowy nastąpi niezwłocznie, po uzgodnieniu terminu z wyłonionym Wykonawcą.

Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego. W przypadku niestawiennictwa, w wyznaczonym terminie, przedstawiciela wybranej firmy upoważnionego do podpisania umowy, umowa zostanie wysłana Wykonawcy pocztą.

Galeria Zdjęć