Konkurs ofert sprzedaży dzieł sztuki

REGULAMIN
konkursu ofert sprzedaży dzieł sztuki
 

1. Organizatorem konkursu jest Państwowa Galeria Sztuki z siedzibą w Sopocie (zwana dalej „PGS”).

2. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najbardziej atrakcyjnych dla PGS ofert sprzedaży dzieł sztuki, gdzie kupującym będzie PGS, a sprzedającym wybrany oferent.

3. Oferty mogą składać:
1) twórcy w zakresie sztuk plastycznych, mieszkający lub posiadający pracownie w Sopocie,
2) spadkobiercy twórców o jakich mowa w pkt 1
3) podmioty będące właścicielami dzieł sztuki stworzonych przez żyjących lub nieżyjących twórców o jakich mowa w pkt 1

4. Oferty mogą dotyczyć dzieł sztuki z zakresu sztuk plastycznych stworzonych przez twórców o jakich mowa w ust. 3 pkt 1.

5. W przypadku gdy oferentem jest osoba o jakiej mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 umowie sprzedaży obowiązkowo będzie towarzyszyć umowa o przeniesienie na PGS autorskich praw majątkowych do dzieła. W przypadku gdy oferentem jest podmiot o jakim mowa w ust. 3 pkt 3 umowie sprzedaży może towarzyszyć umowa o przeniesienie na PGS autorskich praw majątkowych do dzieła, w zależności od możliwości oferenta.

6. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę dotyczącą danego dzieła, co nie wyklucza możliwości złożenia wielu ofert dotyczących różnych dzieł.

7. Konkurs przeprowadzany jest w formie pisemnej, z zastrzeżeniem dalszych postanowień regulaminu.

8. Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej kopercie w Sekretariacie PGS w terminie do dnia 27.01.2017 do godziny 15.00. Dopuszczalne jest przesłanie oferty pocztą lub kurierem, jednak wpływ do PGS musi nastąpić do dnia i godziny o jakich mowa w zdaniu poprzednim.

9. Oferta powinna zawierać:
1) pełne oznaczenie podmiotu, który jest właścicielem dzieła - rodzaj i nazwę osoby prawnej, rodzaj i nazwę jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, imię i nazwisko osoby fizycznej, adres siedziby i adres zamieszkania, odpis z KRS lub CEIDG, imiona, nazwiska i adresy osób zarządzających oferentem,
2) datę sporządzenia oferty,
3) numer telefonu oferenta,
4) adres e-mail oferenta,
5) dobrej jakości fotografię oferowanego dzieła, a w przypadku dzieł przestrzennych, kilka fotografii ukazujących dzieło ze wszystkich stron
6) oświadczenia oferentów będących osobami fizycznymi o ich zgodzie na przetwarzanie ich danych osobowych zawartych w ofercie w celu przeprowadzenia konkursu ofert.
7) oświadczenie o zapoznaniu się oferenta o jakim mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 z wzorem umowy określonym w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu i jego akceptacji albo oświadczenie o zapoznaniu się oferenta o jakim mowa w ust. 3 pkt 3 z wzorem umowy określonym w Załączniku nr 1 albo 2 do niniejszego Regulaminu i jego akceptacji
8) proponowaną cenę za dzieło
9) proponowane wynagrodzenie za przeniesienie na PGS autorskich praw majątkowych do dzieła (obowiązkowo w przypadku oferentów o jakich mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 i fakultatywnie w przypadku o jakim mowa w ust. 3 pkt 3)
10) podpis oferenta

10. Oferenci biorą udział w konkursie na swój koszt i swoje ryzyko, włączywszy w to w szczególności koszt ewentualnego dostarczenia dzieła do lokalu PGS.

11. Komisja składa się z trzech członków i w jej skład wchodzą:
1) 2 członków Rady Programowej PGS,
2) Andrzej Nowacki – artysta plastyk
Członkowie Komisji samodzielnie wybierają ze swego grona Przewodniczącego Komisji.

12. Niejawne posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 30.01.2017. Celem tego posiedzenia będzie:
1) ustalenie liczby złożonych ofert,
2) odrzucenie ofert, które nie spełniają wymogów określonych w ust. 9, nieczytelnych, niezrozumiałych, złożonych po terminie lub z innych przyczyn niedopuszczalnych,
3) wybranie dzieł, które Komisja chce zobaczyć w oryginale (co nie przesądza o wyniku konkursu)

13. Oferenci, których oferty zostały odrzucone zostaną o tym powiadomieni wiadomością e-mail w terminie do dnia 4.02.2017.

14. Oferenci, których oferowane dzieła Komisja chce zobaczyć w oryginale zostaną o tym powiadomieni wiadomością e-mail. Termin i miejsce oględzin zostaną uzgodnione telefonicznie i potwierdzone wiadomością e-mail, przy czym oględziny odbędą się z lokalu PGS w Sopocie. Oględziny nie mogą odbyć się później niż 6.02.2017. W razie niezachowania tego terminu z przyczyn dotyczących oferenta postępowanie konkursowe toczy się dalej z pominięciem oględzin danego dzieła. Komisja może do oględzin dzieła oddelegować poszczególnych jej członków.

15. Kolejne niejawne posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 7.02.2017. Celem tego posiedzenia będzie sklasyfikowanie dzieł od najbardziej do najmniej atrakcyjnego do nabycia przez PGS.

16. Komisja sklasyfikuje dzieła według własnego uznania biorąc pod uwagę walory artystyczne dzieł, potencjał twórczy danego twórcy, możliwości i potrzeby rozszerzenia zbiorów PGS. O wynikach tej klasyfikacji oferenci zostaną powiadomieni wiadomościami e-mail, jednakże bez jakichkolwiek informacji dotyczących cen i wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych dotyczących innych oferentów. Wiadomości zostaną wysłane w terminie do dnia 10.02.2017.

17. Klasyfikując dzieła Komisja określi czy akceptuje proponowaną przez oferenta cenę oraz wynagrodzenie za przeniesienie na PGS autorskich praw majątkowych czy też proponuje cenę lub wynagrodzenie niższe. Informacje te zostaną przesłane wiadomością e-mail o jakiej mowa w ust. 16 wyłącznie do tego oferenta, którego one dotyczą.

18. W przypadku dzieł odnośnie których Komisja zaproponowała cenę lub wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych niższe niż oferent, Dyrektor PGS przeprowadza ustne negocjacje z oferentem w lokalu PGS. Wynik negocjacji zostanie spisany w protokole uzgodnień. Termin negocjacji, nie późniejszy niż 13-14.02.2017     zostanie uzgodniony z oferentem telefonicznie i potwierdzony wiadomością e-mail. O wynikach negocjacji Dyrektor PGS zawiadamia Komisję podając czy oferent zgodził się na cenę i wynagrodzenie proponowane przez Komisję czy też domaga się w ramach negocjacji kwoty lub kwot wyższych. Jeżeli oferent domaga się kwoty lub kwot wyższych Komisja na posiedzeniu niejawnym, które odbędzie się w dniu 15.02.2017     , ostatecznie akceptuje propozycję oferenta albo odrzuca ofertę w całości. Komisja odrzuca również oferty pochodzące od oferenta, który nie przystąpił do negocjacji lub od nich odstąpił. Oferta odrzucona zostaje usunięta z klasyfikacji o jakiej mowa w ust. 15.

19. Po przeprowadzeniu procedury o jakiej mowa w ust. 18 klasyfikacja o jakiej mowa w ust. 15 zostanie zaktualizowana poprzez usunięcie z niej ofert odrzuconych w ramach procedury o jakiej mowa w ust. 18 i uzupełniona o ceny i wynagrodzenia za przeniesienie autorskich praw majątkowych wszystkich oferentów ujętych w zaktualizowanej i uzupełnionej klasyfikacji. Zaktualizowana i uzupełniona klasyfikacja zostanie wysłana wiadomością e-mail do wszystkich podmiotów w niej ujętych w terminie do dnia 17.02.2017.

20. Po przeprowadzeniu procedury o jakiej mowa w ust. 18 Dyrektor PGS będzie zawierał z oferentami umowy sprzedaży oraz ewentualnie umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych w kolejności poczynając od dzieła sklasyfikowanego jako najatrakcyjniejsze do dzieła sklasyfikowanego jako najmniej atrakcyjne, do wyczerpania całkowitej kwoty przeznaczonej przez PGS na zakup dzieł, do kwoty przydzielonej na ten cel w budżecie Miasta Sopotu na rok 2017. Oznacza to, że nie wszystkie dzieła mogą zostać zakupione (PGS kupi dzieła i nabędzie autorskie prawa majątkowe za kwotę przydzieloną na ten cel w budżecie miasta Sopotu albo mniej, jeśli suma cen i wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych wszystkich ofert ujętych w klasyfikacji o jakiej mowa w ust. 19 będzie mniejsza niż ta kwota). O możliwości zawarcia umowy artyści będą informowani wiadomością e-mail oraz telefonicznie. Termin na zawarcie umowy wynosić będzie 5 dni roboczych (dzień roboczy to każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od wysłania wiadomości e-mail. Jeśli oferent nie zawrze w tym terminie umowy, niezależnie od przyczyny, zostaje on automatycznie i ostatecznie pominięty, a Dyrektor PGS przystępuje do zawarcia z następnym z kolei oferentem.

21. Z przebiegu działań Komisji sporządza ona protokół. Protokół na każdej stronie podpisują wszyscy członkowie Komisji.

22. PGS może odwołać konkurs bez podania przyczyny lub zmienić jego warunki. PGS może również zamknąć konkurs bez dokonania wyboru ofert.

23. W kwestiach spornych lub dotyczących interpretacji postanowień niniejszego regulaminu stanowisko rozstrzygające w imieniu Komisji zajmuje jej Przewodniczący.


Załączone Dokumenty

  • Załącznik nr 2
  • Załącznik nr 1
  • Regulamin
  • Galeria Zdjęć