"Palindrom"

Galeria Zdjęć

20 czerwca - 16 sierpnia 2015
Wystawa czynna: od wtorku do niedzieli w godz. 1100 - 1900
(od 26 czerwca: codziennie w godz. 1000 - 2000 )
Wernisaż: 19 czerwca 2015 o godz. 1930 (od godz. 1800 możliwość zwiedzania wystawy)

Ceny biletów

Palindrom , wystawa przywołuje twórczość dwóch skrajnych środowisk artystycznych, ukazujących różnorodność stosowanych form w wypowiedzi artystycznej, sprowadzających je jednak, do wspólnego mianownika wizualnego. To zbiór prac tworzony zarówno przez cenionych dziś artystów, artystów na początku swojej kreacji i osób zdradzających trwałe lub przejściowe zaburzenia psychicznie, często umieszczanych w zamkniętych salach szpitali psychiatrycznych. Istotnym założeniem pokazu jest sąsiadujący układ prac i umiejętne ich zestawienie, w sposób niemożliwy do rozpoznania dzieł, między zdrowym, dobrze funkcjonującym artystą, a tym cierpiącym, odizolowanym i skazanym na działania różnych leków przypisywanych podczas badań klinicznych. Celem takiej konfrontacji jest uzyskanie wspólnego poziomu estetycznego prezentowanych prac i pewnego rodzaju pilotaż nad zachodzącymi procesami podczas powstawania prac plastycznych, widoczne dla jednostki i szerszego odbiorcy. Tak zebrane prace, pozwolą na lepsze zrozumienie tych fenomenów, płynnego przejścia między profesjonalnym podejściem do sztuki i jej nieświadomym odpowiednikiem. To konfrontacja zaproszonych artystów zdrowych i artystów u progu choroby psychicznej z osobami o wyraźnych zapędach twórczych, pozostających pod obserwacją i dużym wpływem leków psychotropowych. Podstawą wystawy są przede wszystkim prace malarskie, zestawione z rzeźbami, szkicami, notatkami i makietami różnych myśli, by umożliwić rozumienie zamysłu artysty i przebytą drogę, niezbędną do ustanowienia dzieła. Twórczość jednych i drugich jest przedmiotem zainteresowania lekarzy psychiatrów, psychologów, traktujących ją jako cenne uzupełnienie dokumentacji stanu psychopatologicznego osób kreatywnych czy już samego pacjenta, a także historyków sztuki i samych artystów, doszukujących się w niej wyższych wartości artystycznych oraz nowych form ekspresji.
Wystawa jest wynikiem wielu spotkań z samymi artystami, pacjentami, rodzinami, spadkobiercami, kolekcjonerami, prawnikami, terapeutkami i psychiatrami.
/Robert Kuśmirowski, kurator wystawy/

Artyści zaproszeni do wystawy:
Justyna Adamczyk, Philip Akkerman, Paweł Althamer, Alexander Z. Architekt, Stefan Bertalan, Marek Bogdaszewski, Dobrawa Borkała, Renata Bujak, Michał Chudzicki, Martin Creed, Aleksandra Czerniawska, Henryk Cześnik, Mariusz Czeżyk, Pati Dubiel, Paweł Dunal, Stanisław Dunkiewicz, Marta Fic, Willem Van Genk, Tadeusz Głowala, David Grant, Paweł Hajncel, Władysław Hasior, Lidia Jabłonowska, Piotr Janas, Ewa Juszkiewicz, Filip Kalkowski, Feliks Kołysko, Robert Korzeniowski, Andrzej Kot, Paweł Kowal, Mikołaj Kownacki, Grzegorz Kozera, Sebastian Kularski, Marek Kurpis, Robert Kuśmirowski, Gerard Van Lankveld, Aniel Leśna, Agnieszka Łukaszewska, Barbara Łowkis, Natalia Maciocha, Konrad Maciejewicz, Agnieszka Majewska, Francis Marshall, Dirk Martens, Karolina Matyjaszkowicz, Monika Mausolf, Sylwia Mensfeld, Michał Mroczka, Daniel Mróz, Sofie Müller, Jan Olszak, Roman Opałka, Krzysztof Opioła, Anna Panek, Andrzej Partum, Tomasz Piśniak, Tomasz Płonka, Szymon Popielec, Tomasz Preficz, Jakub Ptaszyński, Kaja Renkas, Joanna Rusinek, Andrzej Sobiepan, Agnieszka Sobczak, Edward Sutor, Ryszard Stachyra, Jacek Staniszewski, Włodzimierz Stepuro, Mateusz Szczypiński, Anna Szprynger, Mirosław Śledź, Andrzej Tobis, Felix Tuszyński, Władysław Wałęga, Johnson Weree, Michał Wiśniewski, Aleksander Woźniak, Leszek Zając, Joanna Zastróżna, Marcin Zawicki, Jan Zieliński, Jakub Julian Ziółkowski i inni.

Opieka artystyczna: Robert Kuśmirowski

Prace z kolekcji:
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim, Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie, Szpital Neuropsychiatryczny w Lublinie, Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiatrycznie Chorych w Świeciu, Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawscy, Centrum Zdrowia Psychicznego w Gdyni, Galeria Bielska BWA, MOS Gorzów Wielkopolski, Grażyna Kulczyk, Fundacja Galerii Foksal, Guido Costa Projects w Turynie, Johnen Galerie Berlin, Museum dr Guislain w Gandawie, SPATIF Sopot.

oraz od kolekcjonerów:
Pani Grażyny Kulczyk, Pani Wandy Lacrampe

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Patronat Medialny:
Gazeta Wyborcza, Polskie Radio Trójka, Radio Gdańsk, Magazyn Szum, In Your Pocket, www.trojmiasto.pl, Wrota Pomorza

--------------------------------------------------------------------------------

Venue: State Art Gallery in Sopot (Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie), Plac Zdrojowy 2; 81-720 Sopot
19 June 2015 - 16 August 2015
Launch on 19 June 2015 at 7.30 pm (the exhibit can be visited from 6 pm)

Invited Artists:
Justyna Adamczyk, Philip Akkerman, Paweł Althamer, Alexander Z. Architekt, Stefan Bertalan, Marek Bogdaszewski, Dobrawa Borkała, Renata Bujak, Michał Chudzicki, Martin Creed, Aleksandra Czerniawska, Henryk Cześnik, Mariusz Czeżyk, Pati Dubiel, Paweł Dunal, Stanisław Dunkiewicz, Marta Fic, Willem Van Genk, Tadeusz Głowala, David Grant, Paweł Hajncel, Władysław Hasior, Lidia Jabłonowska, Piotr Janas, Ewa Juszkiewicz, Filip Kalkowski, Feliks Kołysko, Robert Korzeniowski, Andrzej Kot, Paweł Kowal, Mikołaj Kownacki, Grzegorz Kozera, Sebastian Kularski, Marek Kurpis, Robert Kuśmirowski, Gerard Van Lankveld, Aniel Leśna, Agnieszka Łukaszewska, Barbara Łowkis, Natalia Maciocha, Konrad Maciejewicz, Agnieszka Majewska, Francis Marshall, Dirk Martens, Karolina Matyjaszkowicz, Monika Mausolf, Sylwia Mensfeld, Michał Mroczka, Daniel Mróz, Sofie Müller, Jan Olszak, Roman Opałka, Krzysztof Opioła, Anna Panek, Andrzej Partum, Tomasz Piśniak, Tomasz Płonka, Szymon Popielec, Tomasz Preficz, Jakub Ptaszyński, Kaja Renkas, Joanna Rusinek, Andrzej Sobiepan, Agnieszka Sobczak, Edward Sutor, Ryszard Stachyra, Jacek Staniszewski, Włodzimierz Stepuro, Mateusz Szczypiński, Anna Szprynger, Mirosław Śledź, Andrzej Tobis, Felix Tuszyński, Władysław Wałęga, Johnson Weree, Michał Wiśniewski, Aleksander Woźniak, Leszek Zając, Joanna Zastróżna, Marcin Zawicki, Jan Zieliński, Jakub Julian Ziółkowski, etc.

The Palindrome exhibition presents the work of two divergent art circles, demonstrating the diversity of means of artistic expression yet identifying their common visual denominator. It is a set of works by both renowned artists, artists at the beginning of their career path as well as persons with permanent or temporary mental disorders, often living in isolation rooms of psychiatric hospitals. One of the fundamental assumptions of the show is the presentation and skilful arrangement of the works with a view to preventing the recognition of those by a healthy, professionally active artist and those by a mentally ill patient, isolated and on medications prescribed during clinical trials. This confrontation is meant to assure a common aesthetic level of the works displayed and to pilot the processes taking place during the production of visual art, which processes are revealed to the individual and the general public.
The objects gathered in this way will enhance the understanding of the phenomena and facilitate a smooth transition between a professional approach to art and its unconscious equivalent. This is a confrontation of the invited healthy artists and those on the brink of a mental illness with persons with a clear creative turn, institutionalised and treated with psychotropic medications. The main objects on display are paintings, with an addition of sculptures, sketches, notes, and 3D models of different thoughts, meant to facilitate an insight into the artist’s intention and the road taken for the work to come into being. The works of the former and the latter groups are the object of interest of psychiatrists and psychologists, who treat them as precious additions to their patients’ medical files and psycho-pathological information on creative individuals; they are moreover studied by art historians and artists themselves, who seek in them higher artistic values and new forms of expression.
The show is a result of many meetings with the artists, patients, families, heirs, collectors, lawyers, therapists, and psychiatrists.
/Robert Kuśmirowski, exhibition curator/

The work on display comes from the following collections:
Institute of Psychiatry and Neurology in Warsaw, Centre for Long-Term Psychiatry in Stronie Śląskie, Dr. Józef Babiński Specialist Hospital in Krakow, Neuro-Psychiatric Hospital in Lublin, Regional Hospital for Neuro-Psychiatric Patients in Świecie, Psychiatry Centre of Świętokrzyskie in Morawska, Mental Health Centre in Gdynia, Galeria Bielska BWA, MOS Gorzów Wielkopolski, Grażyna Kulczyk, Foksal Gallery Foundation, Guido Costa Projects, Turin, Johnen Galerie Berlin, Museum Dr Guislain in Ghent, SPATIF Sopot,

and from the following collectors:
Ms. Grażyna Kulczyk, Ms. Wanda Lacrampe.

Project part-financed by the Minister of Culture and National Heritage.