Praca w PGS (2 etaty) - Gł. specjalista ds. wystawienniczych i edukacji kulturalnej

DYREKTOR PAŃSTWOWEJ GALERII SZTUKI
81 – 720 Sopot, Plac Zdrojowy 2

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Gł. specjalisty / Gł. specjalistki ds. wystawienniczych i edukacji kulturalnej – 2 etaty  

1) Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie historii sztuki, kulturoznawstwo lub inne odpowiadające zakresowi zadań wykonywanych na stanowisku,
 • dobra znajomość języka obcego,
 • znajomość obowiązujących przepisów dot. wykonywania powierzonych zadań i odpowiedzialności,
 • minimum 3 – letnie doświadczenie na podobnym stanowisku pracy. 

2) Wymagania dodatkowe:

 • mile widziany język niemiecki
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, zaangażowanie. 

3)  Zakres zadań:

 • realizacja wystaw zagranicznych (koordynacja),
 • realizacja autorskich lub zleconych przez dyrektora wystaw artystów z Polski (koordynacja),
 • autorska realizacja programu edukacyjnego PGS (dzieci, młodzież, dorośli),
 • nawiązywanie kontaktów artystycznych,
 • współpraca przy realizacji wydawnictw PGS, 
 • stała współpraca z innymi samodzielnymi pracownikami PGS w zakresie zadań statutowych,
 • bieżąca współpraca z gł. specjalistą ds. technicznych w zakresie bezpośredniej realizacji wystaw oraz programu edukacyjnego,
 • prowadzenie rejestru zamówień publicznych w zakresie udzielanych zamówień, konsultowanych każdorazowo z Z–cą Dyrektora PGS,
 • systematyczne prowadzenie rozliczeń z zakupów gotówkowych i pobranych na ten cel zaliczek.     

4) Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • CV
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopie dyplomów poświadczających wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • oświadczenie kandydata, iż nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne,
 • oświadczenie kandydata o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych. 

5) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać listownie bądź osobiście w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, Plac Zdrojowy 2, 81 – 720 Sopot, w godzinach od 9,00 do 15,00, w terminie do dnia 14.10.2016 r.
Aplikacje, które wpłyną do Galerii po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą internetową.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.  nr 101, poz.926) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. nr 223, poz. 1458)”. 

Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.sopot.pl) oraz (www.pgs.pl)
Aplikacje osób nie zakwalifikowanych będzie można odebrać w siedzibie PGS, pozostałe po 30 dniach ulegną zniszczeniu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 058 551 06 21.  

Dyrektor Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie
(–) Zbigniew Buski  

26.09.2016 r.


Galeria Zdjęć